สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าว เปิดศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation Center โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน และ นายอภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาพิเศษพัฒนาการศึกษา บุคลากรและพื้นที่ สกพอ. ร่วมเป็นประธาน

ในงานมีการจัดเสวนาพิเศษโดย ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ม.บูรพา และ พล.ต.อัชฌา บุญกระพือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และความต้องการองค์ความรู้จากวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิต การขาย สร้างรายได้ให้ชุมชนในเวลาอันสั้น ช่วยสร้างเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนให้เข้มแข็งในเวลาที่รวดเร็วขึ้น

นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการฯ อีอีซี กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation Center เป็นความร่วมมือระหว่าง อีอีซี และ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นสถานที่จัดการบ่มเพาะอบรมให้ความรู้และติดตามให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อีอีซี ให้ได้รับองค์ความรู้มีทักษะในการประกอบการเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว และการบริการต่างๆ บนพื้นฐานของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ พร้อมกันนี้ได้ประสานสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนและเสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้น สินค้ามีคุณภาพและมาตราฐานเป็นที่ต้องการของตลาด พ่อค้าแม่ขาย ขายสินค้าได้มากขึ้น โดยมีสำนักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ามาสนับสนุนกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการฯ อีอีซี

จุดเด่นของ ศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation Center เป็นศูนย์พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ฯ ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีประสบการณ์ และเป็นกลุ่มธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด ขีดความสามารถการผลิต และเพิ่มคุณภาพได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการบ่มเพาะและเสริมสร้างธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้ต่อยอดและบริหารจัดการสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพ การทำแผนธุรกิจและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การเพิ่มด้านเทคนิคความรู้ สร้างทักษะบุคลากร ผ่านการฝึกอบรม การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้ โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา และ สวทช. จะร่วมให้องค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรม และในห้องเรียนที่มีความพร้อมสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง และการติดตามสนับสนุนในพื้นที่ โดยมีตัวอย่างรายวิชา เช่น ด้านการบริหารธุรกิจ การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า การบริหารการตลาด และการปรังปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรมาตรฐานผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการ Homestay รวมไปถึงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การผลิตสินค้าที่ตรวจสอบแหล่งตั้งต้นวัตถุดิบได้ การขยายพันธ์ุพืชมูลค่าสูงโดยใช้นวัตกรรม เป็นต้น

“ปัจจุบันศูนย์พัฒนาธุรกิจชุมชน EEC Incubation Center ได้นำร่องกระบวนการให้ความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่อีอีซี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ซอสทัย ผู้ประกอบการชุมชนโอทอป ฉะเชิงเทรา กาแฟมะพร้าว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ย ภาชนะกาบหมาก วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไผ่ เรือนปู่เรียน วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต และไม้กฤษณา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา ซึ่งจะได้ขยายผลและต่อยอดให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับประเทศ พร้อมก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อีอีซีต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน” นายธัชพล กล่าวเสริมท้าย

ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอปนวัตวิถี และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อีอีซี สามารถติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักบริหารพื้นที่และชุมชน สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โทร. 02 033 8000 อีเมล์ [email protected]