กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญกับวินัยจราจร เปิดโอกาส ให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ บนโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ ให้ความรู้ในเรื่องวินัยจราจร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงการจอดรถและการขับขี่อย่างปลอดภัย

โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการจราจร โดยส่งเสริมการนำความรู้เรื่องมารยาทไทย มารยาทในสังคม และน้ำใจไมตรีบนท้องถนน มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่ออยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังส่งเสริมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ใช้พื้นที่ในการแสดงออกทางความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยในการแก้ไขปัญหาจราจร

นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการจัดประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เร่งด่วนในการปลูกฝังค่านิยม เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มีวินัยบนท้องถนน โดยในระยะที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินตามนโยบายหลักของรัฐบาล เรื่องการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยบูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการตระหนักรู้ และนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านการรักษาวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งมีน้ำใจไมตรีแก่เพื่อนร่วมทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือกลุ่มเด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งเด็ก เยาวชนเหล่านี้มีศักยภาพด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการประกวดคลิปสั้นนี้ เราจะได้เห็นถึงเนื้อหาสาระที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิดของเด็ก เยาวชนที่มีต่อปัญหาการจราจร และการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางของวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่พึงปฏิบัติในสังคมไทย เช่น การมีวินัย น้ำใจไมตรีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง การให้อภัยซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าประกวดยังได้รับโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านการผลิตภาพยนตร์ ผู้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในโลกของโซเชียลมีเดีย ที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการประกวด และผลงานที่ได้จากการประกวดจะเป็นเครื่องมือที่ดี ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สังคมในวงกว้างต่อไป โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที เนื้อหามีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร สัญจรดี วิถีไทย หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง มีความเหมาะสมในการนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน นอกจากนี้ ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะสามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากการอบรมครั้งนี้ มาต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตผลงานต่อไป”

ดร.จิตติ เอื้อนรการกิจ อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดียและศิลและภาพยนตร์ สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ กล่าวว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตวิดีโอกันมากมาย บางคนก็เป็น Youtuber ที่มีชื่อเสียง ในหลากหลายเนื้อหาและคอนเทนต์ โดยการทำวิดีโอ สมัยนี้ทำได้ง่าย ๆ มีเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้โดยง่าย ซึ่งสามารถเล่าเรื่องในแง่มุมที่ลึกกว่าภาพ ทำให้มีรายละเอียดมากมาย การจะทำให้วิดีโอมีความน่าสนใจมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนว่าจะให้เรื่องราวที่เราจะสื่อสารกับคนภายนอกให้เข้าใจได้อย่างไร เราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรกับคนดู หรือต้องการให้เรื่องราวออกมาในทิศทางไหน การวางแผนก่อนถ่ายจะทำให้เรามีแนวทางหรือถ่ายคลิปวิดีโอออกมาได้เป็นโทนเดียวกันตลอดทุกช่วงความยาวคลิป การถ่ายวิดีโอแต่ละช็อตนั้น ควรโฟกัสไปที่จุดเด่นที่เราต้องการถ่ายเสมอ ควรถ่ายวิดีโอจากหลาย ๆ มุมมองและสลับสับเปลี่ยนมุมของแต่ละช็อตให้เป็นธรรมชาติ ซึ่งเทคนิคนี้อาจต้องใช้ความรู้และทักษะด้านการถ่ายวิดีโอเข้าช่วยบ้างจึงจะทำให้คลิปที่ออกมาเป็นธรรมชาติ มีความต่อเนื่องสมจริงและน่าสนใจ

โดยโครงการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” นั้น จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อยากให้น้องๆที่สนใจร่วมส่งผลงานมาประกวดกันมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว น้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเมื่อครั้งที่ผ่านมา ยังนำผลงานการประกวดจากโครงการนี้ และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการไปสร้างโอกาสและเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย ทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยวินัยจราจรและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนที่ดีงาม

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 13 มกราคม 2566 โดยการประกวดจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา, ปวช. หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา, ปวส. หรือเทียบเท่า โดยสามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.twtvdo.com และ Facebook : สัญจรดี วิถีไทย