วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 09.25 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ผ่านกลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ

ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19A กระทรวง พม. (อาคารใหม่) และรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจาก บริษัทโกว-มาม่า (Go mamma) โครงการเรดี้ซีเนียร์ (Ready Senior) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยการนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. (รมว.พม.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มเป้าหมายตลอดทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เฉพาะทางและมีความหลากหลายแตกต่างกันของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม

แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และแนวทางการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติ อาทิ ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ จิตวิทยาการสื่อสารและทักษะการรับฟัง การเสริมพลังใจและเทคนิคจัดการความเครียด และการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

รวมถึงได้รับประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนทุกมิติให้แก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. และประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป