สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งเตรียมพร้อมให้สถาบันสามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติได้โดยเร็ว ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โดยที่ศูนย์ดังกล่าว สามารถให้บริการวัคซีนได้กว่า 5 หมื่นรายต่อเดือน ซึ่งในระยะแรกของการให้บริการวัคซีน จะเน้นที่นักศึกษาและบุคลากรเท่านั้น ก่อนเตรียมขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะในพื้นที่ สจล. และบริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ