วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสาวโอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 (The 7th Asia Pacific Geoparks Network Symposium)

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล

ทั้งนี้ วศ. ได้นำนิทรรศการเรื่อง “Waste management of satun UNESCO Global Geopark” มาจัดแสดงพร้อมให้ข้อมูลด้านการสำรวจปริมาณไมโครพลาสติกและโลหะหนักในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อขยะนำไปตรวจหาไมโครพลาสติก ภายใต้โครงการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกและการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืน

งานประชุมเครือข่าย APGN 2022 เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยประเทศเครือข่ายสมาชิกเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานธรณีทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ผ่านการประชุม สัมมนาวิซาการ และการศึกษาดูงาน ซึ่งการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 จัดภายใต้ธีมงาน Global Geoparks Building Sustainable Communities สื่อถึงความยั่งยืนของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกของเอเชียแปซิฟิก

โดยมีหัวข้อการประชุม อาทิ การประชุมสภาอุทยานธรณีโลก การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่าย APGN และคณะกรรมการผู้ประสานงานเครือข่าย APGN การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การทัศนศึกษาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลรวม 3 เส้นทาง ฯลฯ

งานประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกจากเครือข่ายอุทยานธรณีโลก สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมประมาณ 500 คน รวมไปถึงการรับทราบการจัดการประชุมทางเว็บไซต์และสื่อเผยแพร่ทั่วโลก