เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับรางวัล Best Place to Work หรือ บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสถาบัน Best Places to Work ซึ่งทำการวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลกับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กร การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม การดูแลเอาใจใส่ สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีได้

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรสูง อีกทั้งยังสะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่พนักงาน รวมถึงการดูแลและสนับสนุนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตซึ่งไม่เพียงแต่พนักงานภายในองค์กร ยังรวมไปถึงคนไทยทั่วประเทศให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’