นางสาวอรศรี ศรีระษา ผู้อำนวยการส่วน สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร ตัวแทนสำนักงาน กสทช. ได้รับเกียรติร่วมเสวนา ในงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และงานนิทรรศการ “หลายสื่อ หลากเสียง ในโลกเดียวกัน” ในหัวข้อ “อนาคตของสื่อชุมชน ในยุคหลายสื่อ หลากเสียง” ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนักวิชาการ นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน นักสื่อสารชุมชน และสื่อชุมชน มาแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำสื่อชุมชน

งานนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนเพื่อเสริมพลังการสื่อสารและเข้าถึงการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

โดยผลสำเร็จเบื้องต้นของโครงการดังกล่าว คือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และโฮงเฮียนสื่อชุมชน พะเยาทีวี เพื่อพัฒนาทางด้านกายภาพ จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตรายการและการจัดการฝึกอบรม