วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อเป็นการเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนรับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งเน้นการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงจูงใจหน่วยงานในการมุ่งมั่นพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยพัฒนาการดังกล่าวต้องเป็นพัฒนาการที่มีความสมดุลทั้งทางด้านนโยบาย บุคลากร บริการ การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี