วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร (สบู่ก้อน สบู่กลีเซอริน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเจลล้างมือแอลกอฮอล์) ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ ของอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ต้องการให้ วศ. ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับผู้ผลิตชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 31 คน ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนซ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ วศ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ได้แก่ สบู่ก้อน สบู่กลีเซอริน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐานกำหนด

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมสมุนไพร การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ ถูกสุขลักษณะ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป