ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ธอส. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ธอส. ได้เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ธอส. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 36 ปี มีภารกิจในการดำเนินงานสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาสงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยในโอกาสนี้ ธอส. ได้มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดย ธอส. ได้เข้าหารือ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร