ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวว่า “โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกภายใต้ชื่อโครงการ “สังคมหัวแข็ง” ได้เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม ซึ่งวางเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยใช้ความต่อเนื่องของกิจกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โครงการ โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” เป็นการฝึกอบรมที่เน้นคุณครูเป็นหลัก เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้ ทักษะเพิ่มเติมที่หลากหลาย พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน

จากปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นว่า ครูและโรงเรียน มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้และวินัยในการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียนและคนในชุมชนได้ในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขอโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทางบริษัท ไทยฮอนด้าฯ จึงเดินหน้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ ประสานงานร่วมกันดำเนินจัดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องสร้างวินัยในการใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรมผ่านแนวความคิด “พร้อม 3 ทำ 10” อันหมายถึง โรงเรียนมีความพร้อมใน 3 ด้าน และลงมือทำใน 10 สิ่ง

และในปีนี้ มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมามากกว่า 120 โรงเรียน ซึ่งเราจะขึ้นในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 4 แห่ง คือ พื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ เชียงใหม่และภูเก็ต ซึ่งทุกพื้นที่ เรามีจะการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของทางฮอนด้า ประจำพื้นที่นั้นๆ พร้อมปีนี้เรายังได้ Influencer จาก 2 เพจดัง มาเพิ่มสีสันในส่วนกิจกรรมที่พิเศษเข้าไปด้วย อย่างเช่น เพจ English Afternoonz ที่จะร่วมทำคอนเทนต์ หมวกกันน็อกกับวิชาภาษาอังกฤษ และ เพจ Point of View หมวกกันน็อกกับวิชาประวัติศาตร์ หมวกกันน็อกกับวิชาสุขศึกษา โดยเนื้อหาจะสอดแทรกนำเสนอการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกและความปลอดภัยบนท้องถนน ในรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนานที่โรงเรียนต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเป็นสื่อในการทำกิจกรรมได้ด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.facebook.com/thaihondahelmetproject”

นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ทาง สพฐ. เองได้ดำเนินการร่วมกับทางไทยฮอนด้าฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เราเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กไทย เพราะเด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลความอย่างเหมาะสมรอบด้านในทุกมิติและทุกช่วงวัยจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย เราจึงร่วมมือกันจัดโครงการรณรงค์ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกภายใต้ชื่อโครงการ “สังคมหัวแข็ง” ที่ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพราะ สพฐ.เองก็มีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างรากฐานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการเริ่มต้นที่การปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยให้กับเด็กๆ ซึ่งทั้งหมดของโครงการเราจะมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมรายปีการศึกษา โดยเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป”

ช่องทางการประสานงานฝ่ายจัดกิจกรรม สังคมหัวแข็ง โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้”
•อีเมลล์ : [email protected]
•Facebook : https://www.facebook.com/thaihondahelmetproject
•Line : @honda.helmet