กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติกาบหมาก ณ จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการตามร่างข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีโครงการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการทดลองใช้ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก เพื่อยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ

#Circulareconomy #CE #BCGmodel #Zerowaste #Recycle #กลุ่มบริการตรวจเเละรับรองผลิตภัณฑ์ #ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ #กาบหมาก