นายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานมอบรางวัล PM Award 8 สาขา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สตาร์ทอัพและผู้พัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประจำปี 2565 ด้าน ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ปลื้มผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย ตอบโจทย์สังคม ภาคธุรกิจ พร้อมเดินหน้าหนุนก้าวสู่เวทีโลก ดันไทยสู่ชาติแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ หรือ Prime Minister Award: National Startup 2022 และผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤต สร้างคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่ประเทศและประชากรโลก หรือ Prime Minister Award: Innovation For Crisis โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คณะผู้บริหาร สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ทั้ง 11 ราย เข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายดอน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 จำนวน 6 ราย จาก 5 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1) Startup of the Year รางวัลแก่สตาร์ทอัพยอดเยี่ยมที่เป็นต้นแบบที่ดีของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ราย ได้แก่ Freshket เป็นธุรกิจ Marketplace ตลาดสดออนไลน์ที่รวบรวมวัตถุดิบทั้งของสดของแห้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และของใช้สำหรับร้านอาหารไว้บนแพลตฟอร์มเดียว

2) Global Tech Startup of the year รางวัลแก่สตาร์ทอัพผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในวงกว้างระดับโลก จำนวน 1 ราย ได้แก่ Ricult (รีคัลท์) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตครบวงจรด้วย AI

3) Evangelist of the year รางวัลแก่สตาร์ทอัพที่เป็นบุคคลต้นแบบ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยสู่สากล จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4) Investor of the year รางวัลแก่บริษัทร่วมลงทุนที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย และยกระดับการลงทุนในตลาดไทยสู่สากล จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต และ

5) Best Brotherhood of the year รางวัลแก่บริษัทขนาดใหญ่หรือหน่วยงานภาครัฐที่ยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของสตาร์ทอัพของไทยสู่สากล จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis จำนวน 5 ราย จาก 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมความเท่าเทียม จำนวน 1 ราย ได้แก่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

2) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมประเด็นด้านการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจน จำนวน 2 ราย ได้แก่ Noburo (โนบูโร) แพลตฟอร์มที่ให้บริการสวัสดิการทางการเงินและสินเชื่อแก่พนักงานบริษัท และ คุณสำรวย ผัดผล ประธานศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน เร่งสร้าง และพัฒนาสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และอีกรางวัลคือ รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ที่มอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัส สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สามารถส่งต่อคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชากรโลก ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมา คือทำให้ผลงานของสตาร์ทอัพและการนำนวัตกรรมมาใช้แก้วิกฤตเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง สามารถขยายผลได้กว้างขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศมากขึ้น ซึ่ง อว.พร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เติบโตและสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนนำประเทศไปสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม”