กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “R–E–S–P–E–C–T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

ซึ่งในงานมีการ “ประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวม 30 หน่วยงาน เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้ ตระหนักต่อประเด็นปัญหาและมีส่วนร่วมด้วยการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ต่อการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนึกถึงความสำคัญของการสื่อสารภายในครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพ

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว “หลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อสร้างครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย” (DV-learning) ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย “พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในการสนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว