เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์เบนเนต ชิ คิน ยิม ผู้บริหารฝ่ายรับนักศึกษาใหม่และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และคุณลูเซีย โฮ ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานฝ่ายรับนักศึกษาใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของโลกจากการจัดลำดับของ QS World University Rankings และเป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน Most International University in the World จากการจัดอันดับของ Times Higher Education

ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานความร่วมมือระหว่าง The University of Hong Kong กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จากการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยไปศึกษา ณ The University of Hong Kong จาก 3 โรงเรียนประกอบด้วย 1) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยในปัจจุบันมีนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวได้รับทุนไปศึกษาต่อแล้วกว่า 10 ทุนการศึกษาอีกทั้งยังให้สิทธิ์นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม HKU Academy for the Talented เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจรรม workshop ออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาความเป็นเลิศกับผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วกว่า 50 คน

ศาสตราจารย์เบนเนต ชิ คิน ยิม ผู้บริหารฝ่ายรับนักศึกษาใหม่และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการของไทยที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกันโรงเรียนชั้นนำของโลกเข้าศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong โดยปัจจุบันในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจากประเทศไทยกำลังศึกษา ณ The University of Hong Kong กว่า 166 คน และทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยศักยภาพสูงเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong ในปี 2566 The University of Hong Kong จะได้ขยายผลความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกจำนวน 34 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 6 โรงเรียน รวมจำนวน 40 โรงเรียน และได้จัดกิจกรรม HKU Thailand Information Session ในวันที่ 7 ตุลาคม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและทุนการศึกษาของ The University of Hong Kong กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในทุกสังกัด

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฮ่องกง ที่ให้การสนับสนุนแก่การศึกษาของประเทศไทยตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะสร้างรูปแบบการเรียนเพื่อให้นักเรียน มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ มีความรู้ความต้องการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และค้นพบเป้าหมายตัวเอง มีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทำให้มีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยฮ่องกงเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยในสังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฮ่องกงที่จะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๓๔ โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ โรงเรียน รวมจำนวน ๔๐ โรงเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในการรับทุนของ The University of Hong Kong ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้มีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และกลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ผลการหารือกับ The University of Hong Kong พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยศักยภาพสูงเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong และในปี 2566 จะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนในประเทศไทยอีกจำนวน 40 โรงเรียน