วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly

ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล พร้อมส่งเสริมบทบาทของคนตาบอดไทย ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอันเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นอารยะของสังคมมนุษย์ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการความร่วมมือด้านอื่น ๆ อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ต่อประเทศชาติในระยะยาว โดยในงานคาดว่า จะมีคนตาบอดและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานจาก 21ประเทศ จำนวนกว่า 350 คน

นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า “การประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก World Blind Union – Asia Pacific Mid-Term Regional GeneRal Assembly (WBUAP MRGA) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นการวางแผนในระยะยาวเพื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ WBU ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนการประชุมสัมมนาและกิจกรรมร่วมอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังการประชุมใหญ่

รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (คนกลาง) ร่วมให้ข้อมูลในงานแถลงงข่าว

อีกทั้งคนตาบอดไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายกฎหมายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของรัฐบาล ซึ่งคนตาบอดไทยมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นอารยะของสังคมมนุษย์ การท่องเที่ยวและโครงการความร่วมมือด้านอื่นๆ อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ต่อประเทศชาติ ในระยะยาว การวิจัยพัฒนาและการผลิตเทคโนโลยีโดยใช้หลักการการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) สำหรับทุกคนและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (assistive technologies) สำหรับคนพิการ แต่ละประเภท และผู้สูงอายุ โครงการท่องเที่ยวแบบ long stay โดยประเทศไทยน่าจะได้ผลเชิงบวก อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น คนตาบอดและผู้ติดตามจากประเทศต่าง ๆ นำเงินเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ ในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นอย่างแน่นอน

จากซ้าย : นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (World Blind Union – Asia Pacific Mid-term Regional General Assembly : WBUAP MRGA) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Duangjitt Resort & Spa) จังหวัดภูเก็ต”

โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อาทิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์กรด้านคนพิการอีกมากมาย

สามารถติดตามรายละเอียดงานได้ที่ Facebook : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย Thailand Association of the Blind (https://web.facebook.com/TabodThai)