นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีรับมอบสีทาอาคารสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง โครงการเคหะชุมชนดินแดง 3 (อาคารแฟลต 8 ชั้น) จำนวน 4 อาคาร มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จากบริษัท เบเยอร์ จำกัด

โดย คุณปิยนาฎ ยอดรัก รองประธานบริหาร พร้อมทั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และนายอวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะ ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคมไทย ซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย มีการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพราะการพัฒนาชุมชนที่ดีและจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน รวมถึงจะต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งองคาพยพ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายในชุมชน และภาคประชาสังคม

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และบริษัท เบเยอร์ จำกัด ในการเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนดินแดงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนดินแดงเป็นชุมชนที่มีการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานาน สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพย่อมเสื่อมโทรมไปตามเวลา ดังนั้น การสนับสนุนของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้จะทำให้ชุมชนดินแดงน่าอยู่ยิ่งขึ้น ส่งผลให้สุขภาพจิตของคนในชุมชนดีขึ้นไปด้วย

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณแฟลตดินแดง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมถึงบ้านเอื้ออาทรให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในเคหะชุมชนดินแดง ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน The Project UrBaan เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แฟลตดินแดง โดยการเคหะแห่งชาติ และอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง จะสำรวจและปรับปรุงห้องพักที่มีสภาพทรุดโทรมให้ดีขึ้น เช่น ทาสี และติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ เช่น ราวจับ ทางลาด เป็นต้น

“ความร่วมมือกันครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ที่จะเป็นตัวกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพน่าอยู่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” นายทวีพงษ์ กล่าวท้าย