นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติใน 4 พื้นที่

ได้แก่ 1. พื้นที่ลานตลาดในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1 โฉนดเลขที่ 20142 เนื้อที่ 3–0-95.7 ไร่

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 31,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 34,000 บาท พร้อมวางหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท และประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 102,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.15 น. ในวันเดียวกัน ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3857 7917

2. พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) โฉนดเลขที่ 51286 เนื้อที่ 1-1-03.50 ไร่

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 480,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 32,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 35,000 บาท พร้อมวางหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท และประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 105,000 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2157 5525

3. พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/3 โฉนดเลขที่ 47828 เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 10,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 11,000 บาท พร้อมวางหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท และประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 33,000 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 84387 4062

ทั้งพื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) และโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/3 กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 10.45 น. ในวันเดียวกัน

พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครสวรรค์ 2 โฉนดเลขที่ 105457 เนื้อที่ 0-3-90 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 193,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 13,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 14,000 บาท พร้อมวางหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท และประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 42,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.15 น. ในวันเดียวกัน ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5629 6891-94

สำหรับผู้สนใจยื่นประกวดราคาดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 6693 และ 0 2351 6224 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th