วันนี้ (1 ธ.ค. 66) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 และนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน

พร้อมรับฟังคำปราศรัยวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในรูปแบบวีดิทัศน์ และการอ่านสาสน์วันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดยนางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator – UNRC) นายศุภชีพ ดิษเทศ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 182 โล่รางวัล ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เครือข่ายคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน เข้าร่วมงาน

นายอนุกูล กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค ซึ่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับปี 2566 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของประชาชทุกกลุ่ม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วย “สวัสดิการโดยรัฐ”

ที่ผ่านมา กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้วางรากฐานการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ ส่งผลให้ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง สำหรับปี 2566 รัฐบาลมุ่งมั่น สานต่อ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลคนพิการให้ได้รับโอกาสอย่างครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างสังคมในการอยู่ร่วมกันของคนพิการ ครอบครัว และทุกคนในสังคม โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน สำหรับการเป็น “สังคมแห่งโอกาส” ด้วยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยทศวรรษคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก พ.ศ. 2566 – 2575

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีการเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 จำนวน 182 โล่รางวัล ประกอบด้วย (1) รางวัลคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566 (2) รางวัล Global IT Challenge for youth with disabilities 2023 (3) รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 (ระดับเกียรติยศ/ระดับดีเยี่ยม) (4) รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 (5) รางวัลสถานที่ที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2566 (6) รางวัลล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2566 และรางวัลบุคคลต้นแบบล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 และ (7) รางวัลองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (มอพ.2554) ระดับดีมาก นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และส่งต่อแรงบันดาลใจ ร่วมกับ ผู้ได้รับรางวัล TikTok Awards Thailand 2023 การแสดงความสามารถของคนพิการ นิทรรศการผลงานของ พก. และเครือข่ายคนพิการ และบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. จำนวนกว่า 200 บูธ

นางกีต้า กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อคนพิการอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความต้องการและสิทธิอย่างมุ่งมั่น ไม่ใช่แค่เพียงแต่ในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์คนพิการ รวมถึงความพยายามของนานาประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในวันสำคัญนี้ ขอเรียกร้องให้ทั่วโลกทำงานเคียงข้างกับคนพิการ เพื่อที่จะสร้างและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาบนพื้นฐานสิทธิที่เท่าเทียมในทุกประเทศและทุกสังคม

นายศุภชีพ กล่าวว่า งานวันนี้ จัดขึ้นภายใต้ประเด็นหลัก “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ได้แก่ การคุ้มครองทางสังคม การสร้างหลักประกันในการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงานที่เท่าเทียม การขจัดการเลือกปฏิบัติ การเข้าถึงขนส่งสาธารณะ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องจำแนกในเรื่องความพิการ ดังนั้น ในฐานะนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ ขอให้รัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรด้านคนพิการ ร่วมกันผลักดันนโยบายด้านคนพิการ เพื่อสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค ที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #วันคนพิการสากล #พก #พม #ความเสมอภาค #ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์