แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงาน “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา: รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง” เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล เพื่อรวมพลังและสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงในผู้หญิง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคม พร้อมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศให้ลดลง ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 19.00น. ณ co event space ชั้น 5 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ 5 แยกลาดพร้าว (MRT สถานีพหลโยธิน ทางออกที่ 5 / BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออกที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการนวัตกรรมและผลกระทบฝ่ายโครงการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ Ms. Amihan Amihan V. Abueva (Regional Executive Director, Child Rights Coalition Asia) และคุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เพื่อสิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมเปิดงาน

พร้อมเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา : รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิง และสตรี” จากองค์กรและผู้แทน ได้แก่ 1. ACWC (อาเซียน) คุณวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก 2. AICHR (อาเซียน) ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 3. คณะกรรมการสิทธิ คุณสุภัทรา นาคะผิว 4. ผู้แทนเด็ก – ศูนย์เพื่อน้องหญิง 5. ผู้แทนกลุ่มหลากหลายทางเพศ – เครือข่ายภาคเหนือ 6. ผู้แทนเยาวชน – นายณัฐกานต์ สังขดี ประธานสภาพัฒนาเยาวชน กรุงเทพมหานคร 7. ผู้แทนสตรี – เครือข่ายภาคเหนือ 8. ผู้แทนภาคประชาสังคม – คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เพื่อสิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย 9. ผู้แทนภาคประชาสังคม – KK 10. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 11. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เพื่ออัพเดทสถานการณ์ รูปแบบความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก ผู้หญิงในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงในสังคมออนไลน์ และนโยบายการรับมือของภาครัฐไทย กับภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดและยุติความรุนแรง พร้อมด้วย 3 องค์กร เด็ก เยาวชน และคําชี้แจง CSO EVAC/EVAW ยื่นแถลงการณ์ด้วย รวมทั้งขอชวนเข้าชมบูธนิทรรศการ-กิจกรรม ชมการแสดงจากองค์กรต่างๆ ตลอดทั้งวัน