การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว TAT Content Creator ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารการตลาดแก่บุคคล ททท. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและการใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic Objective) หัวข้อ SO3 Thrive for Excellence : ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้แผนวิสาหกิจองค์กร พ.ศ. 2566-2570

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท. เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ New Normal ซึ่งให้ความสำคัญกับการวางแผนก่อนเดินทางมากขึ้น โดยอาศัยการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น การอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารข้อมูลที่มีความถูกต้องและอัปเดทอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนวิสาหกิจองค์กร พ.ศ. 2566-2570 ได้แก่ หัวข้อ SO3 Thrive for Excellence ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ ททท. ในด้านการตลาดและดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้มีทักษะและมีความคิดแบบ Outward Mindset และ Result-oriented นำไปสู่ความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (Integrated Marketing Communication) ในระยะยาว”

ในการนี้ ททท. โดย ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว (TAT Content Creator) แก่พนักงาน ททท. ทั้งระบบออนไซต์และระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและการใช้ข้อมูล รวมถึงพัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสารและการจัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในช่องทางออนไลน์ขององค์กร มีความกระชับ ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ และตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

กิจกรรมดังกล่าว แบ่งการจัดอบรมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับบริหาร (หัวหน้าทีม) ผู้มีหน้าที่บริหารสื่อโซเชียลมีเดียในภาพรวม 2. ระดับผู้ดูแลสื่อโซเชียลมีเดียขององค์กร (แอดมิน) และ 3. ระดับปฎิบัติการ (Content Writer) มุ่งเน้นการสื่อสารทางสื่อออนไลน์เป็นสำคัญด้วยแนวทาง Content Marketing และนำเสนอในรูปแบบ Storytelling เพื่อย่อยข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาผ่านการ เล่าเรื่อง และความสำคัญกับการสื่อสาร Key Message ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงนักท่องเที่ยวอย่างถูกที่ ถูกเวลา ตลอดจนเพิ่มทักษะ Blogger ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันต่อเหตุการณ์ และการจัดทำ vlog เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ททท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งกว่า การจัดกิจกรรมนี้ จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและข้อมูล ทั้งยังเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาท่องเที่ยวด้วยเทคนิคที่ทันสมัย น่าสนใจ และเข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล นโยบายหรือกิจกรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป