TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญ ชำระเบี้ยแค่ 2 ปีเท่านั้น รับเงินบำนาญสูงสุดถึงอายุ 90 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ✔️ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี ✔️รับเงินบำนาญสูงสุดถึงปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ✔️รวมรับบำนาญสูง 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ✔️คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ✔️อายุรับประกันตั้งแต่ 20 – 54 ปี ✔️จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท ✔️สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ คำถามสุขภาพ สนใจและคำนวณเบี้ย คลิก : https://bit.ly/3F4pfcY หมายเหตุ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง – เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
#ประกันลดหย่อนภาษี #TIPLIFE #ทิพยประกันชีวิต