ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส วินตัน แอสโซซิเอส (อังกฤษ) เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) และ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) โดยมี คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) และ คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ให้การต้อนรับ

เกี่ยวกับ วินตัน แอสโซซิเอส (อังกฤษ)
วินตัน แอสโซซิเอส (อังกฤษ) เป็นบริษัทที่ปรึกษาร่วม (Co Advisor) ทำงานร่วมกับบริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอกชน ที่ได้รับใบอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาติ (Private Regulator) ภายใต้ระบบเปิดเผยสาธารณะ (Disclosure Base) ในตลาดเติบโต (Growth Capital Market) ที่อังกฤษเรียกว่า NOMAD (Nominated Advisor) และ สิงคโปร์ที่เรียกว่า SPONSOR ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก เช่น WH Ireland Plc.(UK), SPARK Advisory Partners Ltd. (UK), UOB Kayhian Plc. (Singapore), Zico Capital Plc. (Singapore), etc. โดยเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้มีความชำนาญในการจัดโครงสร้างบริษัทในระดับนานาชาติ (International) เพื่อเพิ่มมูลค่าส่วนทุน (Market Capitalization Enhancement) อย่างมีนัยสำคัญในด้านการนำ บริษัทจำกัดที่ถือหุ้น (Holding Private Company) และจดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ (Offshore) ของประเทศในตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาตินั้นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (NYSE), อังกฤษ (LSE), สิงคโปร์ (SGX), ฮ่องกง (HK EX), และ ออสเตรเลีย (ASX) เพื่อให้ Private Regulator (NOMAD or SPONSOR) อนุมัติและไปจดทะเบียนและระดมทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว