จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเท่าไหร่นัก พื้นส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งขนาบอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพื้นที่จังหวัดมีคูคลองธรรมชาติและคูคลองที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ละสายเชื่อมต่อกัน ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และเชื่อมกับการเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เกิดเป็นย่านชุมชนหนาแน่นขึ้นตามริมฝั่งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลองสายต่างๆ 

คลองพระราชาพิมล หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า คลองพระพิมล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไทรน้อย พระราชาภิมณฑ์ (เพ็ง) ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลอง เมื่อ พ.ศ. 2433 (ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ไปบรรจบกับแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีความยาว 31.50 กิโลเมตร ทำให้คลองพระราชาพิมลเป็นคลองที่มีบทบาทสำคัญทั้งทางด้านการคมนาคม และการเกษตรของผู้คนในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา มาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้

ด้วยความสำคัญของคลองพระพิมลราชา และด้วยการตอบรับกับกระแสของการท่องเที่ยวสีเขียว รวมถึงการต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “พายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์” ขึ้นมา

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ธรรมชาติและสายน้ำ เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ด้วยเสน่ห์ของนนทบุรีเหล่านี้ เพื่อเป็นการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ทางหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ YEC Nonthaburi และ เทศบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี จึงได้จัดกิจกรรม “พายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์” ขึ้นมา ภายใต้แคมเปญ “เสน่ห์นนท์” อันสื่อถึง เสน่ห์ของจังหวัดนนทบุรีที่มีความสง่างามของเหล่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองกรุง เสน่ห์ลำคลอง เสน่ห์ชุมชน เสน่ห์วัดวาอาราม เสน่ห์ของวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ได้อย่างเป็นธรรมชาติ”

กิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดนนทบุรี ลดขยะและผักตบชวาในคลองพระพิมลราชา เสริมสร้างค่านิยมในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์และเริ่มต้นการท่องเที่ยวสีเขียวที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่อำเภอไทรน้อย และเพิ่มศักยภาพของชุมชนด้านกิจกรรมทางน้ำ ใช้รูปแบบของกิจกรรมการพายเรือคายัค ซับบอร์ด เก็บขยะ, กิจกรรมนั่งเรือชมวิธีชีวิตชุมชนริมคลอง ด้วยเรือไฟฟ้า และยังมีถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวได้เดินจับจ่ายสินค้าพืชผักผลไม้ทางการเกษตรจากชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ตลาดน้ำไทรน้อยด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่เคยพายเรือคายัคและซับบอร์ดมาก่อน จะมีการสอนทักษะการพายเรือคายัค และการพายซับบอร์ดที่ถูกต้อง โดยนักกีฬาคายัคทีมชาติไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ซึมซับบรรยากาศของพืชพันธุ์ธรรมชาติ ลำคลองที่ใสสะอาด โบราณสถานและวิถีชุมชนในคลองพระพิมลราชา กันอย่างเพลิดเพลิน

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ท่องเที่ยวทางน้ำในคลองพระพิมลราชาเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) ในจังหวัดนนทบุรี เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจนพัฒนาเป็นชุมชนยั่งยืน และคลองพระพิมลราชาจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแห่งใหม่ทางการพายเรือคายัคในจังหวัดนนทบุรี สร้างเป้าหมายตลาดน้ำไทรน้อยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ อีกทั้งตั้งเป้าให้เป็นตลาดน้ำไทรน้อยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมติด 1 ใน 10 ตลาดน้ำยอดนิยมของไทย”

นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย กล่าวว่า “ชุมชมริมคลองพระพิมลราชานอกจากที่จะมีตลาดน้ำไทรน้อยให้เดินเล่นแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ บรรยากาศลำคลองที่ใสสะอาด วิถีชีวิตชุมชนเก่าแก วัดและศาลเจ้าโบราณ ให้ได้แวะกราบไหว้สักการะขอพร ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่, วัดยอดพระพิมล (วัดมอญ) ขอพรองค์พระพุทธพิมลชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อศิลาแดง ศิลปะสมัยอู่ทอง พร้อมสักการะเจดีย์มอญ, ศาลเจ้าแม่ทองคำ และ ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาวบ้านริมคลองพระพิมลมากว่า 100 ปี สักการะขอพร ขอให้ค้าขาย ร่ำรวย เดินทางปลอดภัย

หลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่

วัดยอดพระพิมล

ปัจจุบันเทศบาลตำบลไทรน้อย ได้ทำการปรับปรุงตลาดน้ำไทรน้อย ให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้าที่ตลาด โดยทำการปรับปรุงแพอาหารให้มีความแข็งแรง มีการทำความสะอาดตลาดทุกอาทิตย์ จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้บริการ พร้อมจัดทำท่าขึ้น-ลงเรือ ที่สะดวก ปลอดภัยและมีมาตรฐาน และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คอยดูแลสอดส่องให้พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

กิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์ Presented By ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ บริเวณ หน้า สภ.เก่า อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วันละ 4 รอบ โดยเส้นทางการพายมี 2 ระยะ คือ 2 กิโลเมตร (ไป-กลับ 4 กิโลเมตร) และ 5 กิโลเมตร (ไป-กลับ 10 กิโลเมตร) กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผ่านทาง Line@ : @YECNonthaburi หรือ โทร. 063-635-5950