บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)”) ได้รับรางวัล Best Asset Manager ประเภทกองทุนหุ้น หรือ Equity Funds จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งถือเป็นการได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดย คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณรสริน ธรรมรัตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมงานรับรางวัลในวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The St. Regis Singapore ประเทศสิงคโปร์

Alpha Southeast Asia เป็นนิตยสารการเงินชั้นนำด้านการลงทุนสถาบันที่ก่อตั้งมากว่า 15 ปี ที่มุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปิน สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และนำเสนอข้อมูลการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก การได้รับรางวัล Best Asset Manager ประเภทกองทุนหุ้น หรือ Equity Funds อีกครั้งในปี 2566 นี้ ถือเป็นเครื่องการันตีที่ตอกย้ำถึงศักยภาพของกระบวนการทำงานของทีมผู้จัดการกองทุน ทีมงานการลงทุนของ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) และกลุ่มการลงทุนของเอไอเอ ที่มุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม* ตลอดทุกช่วงของชีวิต ทำให้กองทุน AIA Enhanced SET50 กองทุน AIA Thai Equity และกองทุน AIA Thai Equity Discovery เป็นกองทุนคุณภาพระดับต้น ๆ สำหรับกองทุนหุ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว บนกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงก์ ต่อไป

*หมายเหตุ ระยะเวลาในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนโดย Alpha Southeast Asia วัดจากผลดำเนินงานของกองทุนระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์ www.aiaim.co.th อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน