หลังจากเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน นำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ธนาคารออมสินได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบ จัดทำประชาคมและลงมือพัฒนาชุมชนตามมาตรฐานโฮมสเตย์จนเสร็จสิ้นภารกิจการพัฒนาโฮมสเตย์

โดยมีดารานักแสดงที่มาร่วมเป็นบัดดี้ให้กับ 6 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ น้ำหวาน-พิมรา เจริญภักดี บัดดี้วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา อิม-เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร บัดดี้กลุ่มวิชาชีพบ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ บัดดี้กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ บัดดี้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานด้วยกระบวนการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการทางการเงิน 2. ด้านการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ของโฮมสเตย์ 3. ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 5. ด้านการตลาดและ Social media และ 6. ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ชุมชนกับธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองด้วยทรัพยากรภายในชุมชน

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทั้ง 6 ชุมชน ได้มานำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาโฮมสเตย์ต่อคณะกรรมการ เพื่อหาชุมชนที่สามารถพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์จนได้มาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบรางวัลให้กับชุมชนยอดเยี่ยม “รางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม” พร้อมโล่รางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งธนาคารออมสิน จะผลักดันให้ทั้ง 6 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นชุมชนโฮมสเตย์ต้นแบบและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชนโฮมสเตย์ต่อไปในอนาคต

ซึ่งชุมชนที่เป็นผู้ชนะโครงการฯ และได้รับรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ในขณะที่อีก 5 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ดีเด่น พร้อมรับเงินรางวัลชุมชนละ 100,000 บาท ได้แก่ ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ตัดสิน

อย่างไรก็ดี ผู้สนใจสามารถติดตามโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ได้จาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน เว็บไซต์ www.gsb.or.th Facebook : GSB Society

พร้อมด้วยช่องทาง Youtube : GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์ หรือทาง Official Line : GSB ธนาคารออมสิน และรายการ “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ทุกวันเสาร์ เวลา 13:15 – 13:45 น. เริ่มวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ออกอากาศทางช่อง PPTV HD ช่อง 36