ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ริเริ่มโครงการ INVESTORY Investment Learning Design Bootcamp สร้างครูกระบวนกรจากโรงเรียน 44 แห่งทั่วประเทศ สนับสนุนให้ครูระดับมัธยมศึกษานำโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในรูปแบบ Active Learning คาดหวังให้เกิดหลักสูตรด้านการเงินการลงทุนที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี เพราะความรู้ที่ถูกต้องจะเป็นทักษะที่เยาวชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังและถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวก็คือครูผู้สอน เนื่องจากมีความใกล้ชิด รู้จักและเข้าใจเด็ก ๆ ของตนเองเป็นอย่างดี ทำให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนด้านการเงินและการลงทุนให้เหมาะสมสำหรับเด็กได้

“โครงการ INVESTORY Investment Learning Design Bootcamp เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมครูและโรงเรียนในการส่งต่อความรู้แก่นักเรียนมัธยมซึ่งเป็นวัยที่เริ่มสนใจการลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้องค์ความรู้และเครื่องมือ ส่งเสริมให้เกิดครูกระบวนกร ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและบริบทของแต่ละห้องเรียน โดยโครงการจัดขึ้นเป็นปีแรก มีครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม 54 คน จาก 44 โรงเรียนใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสามารถขยายผลสู่นักเรียนกว่า 6,000 คน” นายศรพลกล่าว

โครงการแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

• ช่วงแรก “InvestTEACHER Workshop” เป็น Workshop สร้างครูนักออกแบบ 5 วัน เพื่อให้ครูได้รับความรู้หลักการลงทุน ตลอดจนเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการสอน ให้ครูได้ฝึกปฏิบัติ สะท้อนความคิด และแบ่งปันประสบการณ์ เป็นการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้หนุนเสริมการเรียนรู้

• ช่วงที่ 2 “Teaching Lab” ครูจะนำกระบวนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่ตนเองได้พัฒนาขึ้น ไปทดลองสอนในห้องเรียนจริงเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนต่อเนื่อง

• ช่วงที่ 3 “Show & Share” เป็นกิจกรรมสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดห้องเรียนลงทุนให้ครูได้นำกิจกรรมและกระบวนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นและได้ทดลองสอนในห้องเรียนจริงแล้ว มาเผยแพร่เป็นโมเดลการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์กับครูในเครือข่าย ช่วง “Show & Share” ปีนี้จัดขึ้นเมื่อ 6 ต.ค. 2566 มีครูอาจารย์จัดห้องเรียนสาธิตสำหรับนักเรียนมัธยมถึง 9 โมเดล นำไปสู่การสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้และชุดความรู้ด้านการเงินการลงทุนสำหรับนักเรียนมัธยมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป

ครูอาจารย์ที่สนใจสามารถติดตามโครงการ INVESTORY Investment Learning Design Bootcamp ได้ที่เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY https://investory.setgroup.or.th

“SET…Make it Work for Everyone”