เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ A ค่าเฉลี่ย 89.29 คะแนน

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ในภาพรวมถือว่ามีความพึงพอใจกับผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในระดับที่ดี และ วศ. มีระดับค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส แต่อย่างไรก็ตาม วศ. ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องนำไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินการในปีต่อไป โดยเฉพาะการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินงานและสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการและสาธารณชนได้อย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #ปปช