NT รัฐวิสาหกิจด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม อันจะนำมาซึ่งบริการที่ตอบโจทก์ตรงตามความต้องการของทุกกลุ่ม สามารถเลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข รวมถึงความปลอดภัยในสังคม

จากวิสัยทัศน์ หรือ VISION ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายสำคัญคือ NT จะเป็นองค์กรที่ยกระดับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับชุมชน และสังคม ทุกระดับอย่างเท่าเทียม แน่นอนว่า ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม คือการยกระดับคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน ดังนั้น NT จึงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

NT กำหนดเป้าหมายใน 3 มิติ เป้าหมายแรกคือ การทำให้ทุกภาคส่วน ทุกภาคธุรกิจ รวมถึงภาคสังคมจุดสำคัญที่สุด สามารถปรับตัวก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมทางทรัพยากร ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลที่เรามีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ จะสามารถผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายต่อไปคือ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการคลื่นความถี่ 5G และบริการด้านดิจิทัลทุกรูปแบบ และเป้าหมายที่ 3 คือ ประสานความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคุลม โดย NT พร้อมจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการปฏิบัติการในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือต่างอุตสาหกรรมก็ตาม NT พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ การยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

NT เชื่อที่ว่า ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม คือการยกระดับคุณภาพของทุกชีวิตอย่างยั่งยืน และด้วยพันธกิจของ NT คือการ “สนับสนุน” นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาประเทศ “สร้างสรรค์” ผลิตภัณฑ์ บริการหรือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม และ “สาน” ความร่วมมือในการต่อยอดนวัตกรรม ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคลุม พร้อมด้วยประสบการณ์ และ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของ พนักงาน NT ทุกคนทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการผู้ใช้บริการ ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนพร้อมๆกัน สะท้อนแนวคิด “สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี” หรือ Next, through Technology ได้เป็นอย่างดี