พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “รักพิเศษเพื่อคนพิเศษ” (Wonderful Love for Wonderful People) เปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กออทิสติกฟรี ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมต้น ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย นำโดย ICSN ร่วมกับ UNPKFC และ NCA จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก เพิ่มโอกาสเด็กออทิสติกแบบบูรณาการ

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้านอารมณ์ รู้จักรอคอย อดกลั้น ความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพเด็ก โดยผ่าน Art therapy (ศิลปะบำบัด), Music therapy (ดนตรีบำบัด) และ Sensory integration (บูรณาการด้านประสาทสัมผัส) โดยความคาดหวังเพื่อให้เด็กมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ มีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเองได้และ เป็นที่ยอมรับของสังคม

ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดย คุณสหัส เอกตระกูล และคุณสุรางค์ เอกตระกูล ผู้บริหาร ICSN (International Christian School Nonthaburi ) ผู้คิดริเริ่มโครงการ ร่วมกับ คุณปัญญา เอกตระกูล Nonthaburi Christian Academy (NCA) ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ และ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC (United Peace Keepers Federal Council) ผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารโครงการด้านกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการ

ทั้งนี้ยังมี นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนหน่วยงานราชการและสักขีพยาน, ทนายรัชพล ศิริสาคร, ทนายที่ปรึกษาโครงการฯ และกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ เช่น มูลนิธิเปี่ยมพระคุณ, Peeraney Furniture Industry, Jintamusic, Flat Five Inter Media Co.,Ltd , Mind Pixels Co.,Ltd. , Katyusha Russian Dance Academy

รายละเอียดและเงื่อนไข สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก (เพื่อรู้จักเด็กเป็นรายละบุคคล และช่วยกันปรับตัวสร้างความเข้าใจระหว่างครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน)
2.เด็กนำอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สี ดินสอ มาด้วยตัวเอง
3.ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท (ฟรีค่าเล่าเรียน)
4.รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า 30 คน

การเริ่มต้นคอร์สที่ 1 ตามรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ ที่ 23, 30 เมษายน 2565
วันเสาร์ ที่ 7, 21, 28 พฤษภาคม 2565
วันเสาร์ที่ 4, 11, 18 มิถุนายน 2565
เริ่มตามวันและเวลาดังกล่าว ตั้งแต่ 09.00 – 11.30 น.

ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร โดยโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนทบุรี,โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา และคณาจารย์อาสาสมัครจากหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ

ทั้งนี้ทางโครงการขอขอบคุณคณะศิลปินดาราและนักแสดงที่ให้ความร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดี โดย นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด, นายรัฐ ริมธีรกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์, นายนรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์, นายกิติกรโพธิ์ปี, คุณษา วรรณษา ทองวิเศษ, คุณอาร์ท รณชัย ดังกล่าว