จากผลสำรวจเทรนด์อาชีพที่มาแรงในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชีพด้านการวางแผนการเงินและการประกัน นับเป็นหนึ่งในสายงานอันดับต้น ๆ ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้น จากความท้าทายทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และการปรับตัวสู่วิถีใหม่ที่มี Covid-19 เป็นตัวเร่งการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในด้านการสาธารณสุข การปรับตัวใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการทำงาน และที่สำคัญคือความสนใจและตื่นตัวในเรื่องของประกันสุขภาพและการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับตัวเองและครอบครัว

การผนึกกำลังร่วมกันระหว่างองค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทย โดยกรุงเทพประกันชีวิต ได้จุดประกายเริ่มต้นความร่วมมือลงนามข้อตกลงร่วมกับ 3 องค์กรพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในแขนงต่าง ๆ ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด เพื่อปูเส้นทางสู่อนาคตที่ดีของคนไทย ผ่านโครงการความร่วมมือแรก “Grand Open House Bangkok Life Smart Leader” สร้างสรรค์การพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ในเส้นทางอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิต ได้ส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการอบรมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน Smart Program ไม่ว่าจะเป็น Smart Agent / Smart FA และ Smart Leader ที่มุ่งเน้นความมืออาชีพ ตอบโจทย์ Work-Life Balance ของคนรุ่นใหม่ และโอกาสในการสร้างรายได้และการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและรองรับการวางแผนการเงินแบบรอบด้านผ่านแบบประกันที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการปกป้องความเสี่ยง สร้างความมั่นคงทางด้านการเงินและด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

ด้านสถาบันการศึกษาชั้นนำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร กล่าวเพิ่มเติมว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง เห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักของการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซี่งเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินและสุขภาพของคนไทย

ในส่วนของการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของคนไทย น.ท. นพ. สราวุฒิ เนียมลอย Head of Insurance & Medical Assistance โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ เผยว่าความร่วมมือกับพันธมิตรในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่บำรุงราษฎร์จะได้นำศักยภาพในด้านการรักษาพยาบาลในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนวทางในการดูแลรักษาพยาบาล ซึ่งบำรุงราษฎร์เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งยกระดับด้านบริการสุขภาพของโรงพยาบาลฯ ให้เป็นจุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุด

ในหลายกรณีที่การเลือกแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมสำหรับอาการของแต่ละบุคคลนั้น อาจต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมหรือมีภาระด้านรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับแผนการเงินที่จัดเตรียม โดยเฉพาะแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ดังนั้นการวางแผนการเงินที่เหมาะสมจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และช่วยให้เราสามารถเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิต บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราเฉลี่ยในการถือครองกรมธรรม์สูงกว่า 300% หรือเฉลี่ยแล้วประชากรญี่ปุ่น 1 คน มีกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างน้อย 3 ฉบับ นับว่าธุรกิจประกันชีวิตได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้ในการสร้างความมั่นคงของชีวิต โดย นิปปอนไลฟ์ นำประสบการณ์ในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในประเทศญี่ปุ่น มาร่วมพัฒนาโครงการในความร่วมมือนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างมุมมองและเห็นโอกาสในการเป็นตัวแทนฯ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและสังคมโดยรวมด้วย

มั่นใจได้ว่า การผนึกกำลังความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นพลังสนับสนุนให้กรุงเทพประกันชีวิตรุกเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตต่อเนื่องในปี 2566 สู่องค์กรแห่งความยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสให้กับบุคลากรคนรุ่นใหม่ก้าวสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในโครงการ “Bangkok Life Smart Leader” ได้อย่างมั่นใจ พร้อมมุ่งสู่จุดหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้มีความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพ และมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Bangkok Life Smart Leader สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันชีวิต https://www.bangkoklife.com/blasmartleader/th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-777-8888